• corona
  • کرونا
  • #کرونا_را_شکست_میدهیم
  • کرونا را شکست میدهیم
  • کووید19

 

پوستر رویـداد ملی شـبکه سازی و رقـابت گروه های نوآوری باز در حوزه علوم و فـناوری مقابله با کـرونا

شناسایی گروه های فعال فناور موثر در تامین نیازمندی های علمی و فناورانه مقابله با کرونا و شبکه سازی آنها نقش مهمی در ایجاد آمادگی برای مقابله با شیوع مجدد و همه گیری ویروس کرونا در کشور ایفا می نماید. همچنین به منظور کاهش سطح آسیب پذیری در این حوزه لازم است در موضوعات راهبردی و مورد نیاز کشور با حمایت از فرآیند توسعه فناوری های حیاتی مورد نیاز در فرآیند مقابله با کرونا سطح دسترسی کشور به محصولات فناورانه افزایش یابد.

همچنین، مستند سازی تجارب حاصل از مدیریت بحران در موج اول شیوع این ویروس و گردآوری طرح های سیاستی نوآورانه نخبگان در مدیریت و سازماندهی فرآیند کنترل بحران سطح توانمندی سازمان ها و دستگاه های مسئول کشور را در تصمیم گیری و تصمیم سازی کارآمد ارتقاء خواهد بخشید.

«پژوهشکده آماد، علوم و فناوری دفاعی و پدافند غیر عامل دانشگاه عالی  دفاع ملی و تحقیقات راهبردی»  با همکاری «معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری»، "رویـداد ملی شـبکه سازی و رقـابت گروه های نوآوری باز در حوزه علوم و فـناوری مقابله با کـرونا" را با محورهای موضوعی زیر، برگزار می کند: 

  • فناوری های پیشرفته و نوظهور

  • سیاست گذاری و حکمرانی

  • آموزش و اطلاع رسانی

  • علوم پزشکی و سلامت

  • پدافند زیستی

 

حمایت کنندگان