تاریخ شروع مسابقه
1399-03-31
تاریخ پایان مسابقه
1399-10-01

پوستر رویـداد ملی شـبکه سازی و رقـابت گروه های نوآوری باز در حوزه علوم و فـناوری مقابله با کـرونا

شناسایی گروه های فعال فناور موثر در تامین نیازمندی های علمی و فناورانه مقابله با کرونا و شبکه سازی آنها نقش مهمی در ایجاد آمادگی برای مقابله با شیوع مجدد و همه گیری ویروس کرونا در کشور ایفا می نماید. همچنین به منظور کاهش سطح آسیب پذیری در این حوزه لازم است در موضوعات راهبردی و مورد نیاز کشور با حمایت از فرآیند توسعه فناوری های حیاتی مورد نیاز در فرآیند مقابله با کرونا سطح دسترسی کشور به محصولات فناورانه افزایش یابد.

همچنین، مستند سازی تجارب حاصل از مدیریت بحران در موج اول شیوع این ویروس و گردآوری طرح های سیاستی نوآورانه نخبگان در مدیریت و سازماندهی فرآیند کنترل بحران سطح توانمندی سازمان ها و دستگاه های مسئول کشور را در تصمیم گیری و تصمیم سازی کارآمد ارتقاء خواهد بخشید.

«پژوهشکده آماد، علوم و فناوری دفاعی و پدافند غیر عامل دانشگاه عالی  دفاع ملی و تحقیقات راهبردی»  با همکاری «معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری»، "رویـداد ملی شـبکه سازی و رقـابت گروه های نوآوری باز در حوزه علوم و فـناوری مقابله با کـرونا" را با محورهای موضوعی زیر، برگزار می کند: 

  • فناوری های پیشرفته و نوظهور

  • سیاست گذاری و حکمرانی

  • آموزش و اطلاع رسانی

  • علوم پزشکی و سلامت

  • پدافند زیستی

 

برگزار کنندگان

دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و  تحقیقات راهبردی
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریدانشگاه عالی دفاع ملی

حمایت کنندگان

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

ستاد توسعه زیست فناوری

ستاد توسعه زیست فناوری

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

مرکز همکاری های تحول و پیشرفت

مرکز همکاری های تحول و پیشرفت

مرکز راهبردی فناوریهای همگرا

مرکز راهبردی فناوریهای همگرا

صندوق نواوری و شکوفایی

صندوق نواوری و شکوفایی

صندوق زیست فناوری

صندوق زیست فناوری

ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان

ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشگاه امام صادق(ع)

دانشگاه امام صادق(ع)

دانشگاه امام حسین(ع)

دانشگاه امام حسین(ع)

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه علم و صنعت ایران

سازمان بسیج اساتید

سازمان بسیج اساتید

سازمان بسیج جامعه پزشکی

سازمان بسیج جامعه پزشکی

سازمان بسیج دانشجویی

سازمان بسیج دانشجویی

سازمان بسیج رسانه

سازمان بسیج رسانه

شبکه پیشران طراحی و ساخت حسگرهای تشخیص سریع

شبکه پیشران طراحی و ساخت حسگرهای تشخیص سریع