حمایت کنندگان اصلی
اختیاری نوع 1
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
ستاد توسعه زیست فناوری
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
مرکز همکاری های تحول و پیشرفت
مرکز راهبردی فناوریهای همگرا
صندوق نواوری و شکوفایی
صندوق زیست فناوری
ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان
دانشگاه تهران
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشگاه امام صادق(ع)
دانشگاه امام حسین(ع)
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه علم و صنعت ایران
سازمان بسیج اساتید
سازمان بسیج جامعه پزشکی
سازمان بسیج دانشجویی
سازمان بسیج رسانه
شبکه پیشران طراحی و ساخت حسگرهای تشخیص سریع