مسابقه
رویداد ملی شبکه سازی و رقابت گروه های نوآوری باز در حوزه علوم و فناوری مقابله با کرونا
تاریخ پایان ارسال خلاصه آثار 1399-10-01
تاریخ اعلام نتیجه بررسی خلاصه آثار 1399-10-15
تاریخ شروع ارسال اصل آثار 1399-04-01
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1399-10-01
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1399-10-02
1399-03-31
1399-10-01