تجربه نگاری و مستند سازی تجربه نگاری ملی گروه های فعال نوآوری باز در حوزه علوم و فناوری مقابله با کرونا