فرآیند دریافت طرح های نوآورانه در حوزه مقابله با کرونا آغاز گردید
1400-01-01
فرآیند دریافت طرح های نوآورانه در حوزه مقابله با کرونا آغاز گردید

فرآیند رویداد ملی شبکه سازی ورقابت گروه های نوآوری باز علوم و فناوری مقابله کرونا آغاز گردید.